SAPPE กับความยั่งยืน

เราจะทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้น

กรอบดำเนินงานด้านความยั่งยืน

เพื่อให้การขับเคลื่อนความยั่งยืนสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตามกลยุทธ์ด้านความอย่างยั่งยืนขององค์กร บริษัทมีประกาศแต่งตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืนมีนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงษ์รองประธานกรรมการและประธาน กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะทำงานด้านความยั่งยืน ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

นโยบายด้านความยั่งยืน

“เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา” คือหัวใจสูงสุดในการดำเนินธุรกิจของเซ็ปเป้ เราให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยกำหนด นโยบายและแนวทางตามความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเซ็ปเป้ ด้วยพันธกิจดังนี้