คณะกรรมการ

นายนที อ่อนอิน

ประธานกรรมการ

นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์

รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายสุรัตน์ ประลองศิลป์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายธนา เธียรอัจฉริยะ

กรรมการอิสระ

นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล

กรรมการอิสระ

นายอนันท์ รักอริยะพงศ์

กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานบริษัท

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์

กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์

กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ