คณะกรรมการ

นายนที อ่อนอิน

ประธานกรรมการ

นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์

รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

นายสุรัตน์ ประลองศิลป์

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายชนินทร์ อรรจนานันท์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายธนา เธียรอัจฉริยะ

กรรมการอิสระ

นายอนันท์ รักอริยะพงศ์

กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานบริษัท

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์

กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์

กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่โครงการและเทคโนโลยี