ข่าวแจ้งตลาดล่าสุด

14 พฤษภาคม 2567 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โครงการลงทุนในเครื่องเป่าขวดขนาดลิตร   (click)
14 พฤษภาคม 2567 แจ้งความคืบหน้าการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งมีผลทำให้สิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อย   (click)
18 เมษายน 2567 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567   (click)
18 มีนาคม 2567 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โครงการลงทุนในเครื่องเป่าขวดขนาดลิตร   (click)
12 มีนาคม 2567 แจ้งความคืบหน้าการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งมีผลทำให้สิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อย   (click)
04 มีนาคม 2567 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567   (click)
18 มีนาคม 2567 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567บนเว็บไซต์ของบริษัท   (click)
12 มีนาคม 2567 แจ้งความคืบหน้าโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน ครั้งที่ 2   (click)
04 มีนาคม 2567 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โครงการลงทุนเครื่องจักรเพื่อการผลิตเครื่องดื่ม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธาน   (click)
04 มีนาคม 2567 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 32567 อนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน ครั้งที่ 2   (click)
04 มีนาคม 2567 แจ้งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567   (click)
10 สิงหาคม 2566 แจ้งการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งมีผลทำให้สิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อย   (คลิ้ก)
23 มิถุนายน 2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โครงการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงานอาคารคลังสินค้าและการติดตั้งเครื่องจักรเพื่อการผลิตเครื่องดื่ม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  (คลิ้ก)
22 พฤษภาคม 2566 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ฉบับแก้ไข)   (คลิ้ก)
18 พฤษภาคม 2566 แจ้งความคืบหน้า และแก้ไขรายละเอียดโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP)   (คลิ้ก)
10 พฤษภาคม 2566 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566   (คลิ้ก)
28 เมษายน 2566 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)   (คลิ้ก)
27 เมษายน 2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2566 อนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน   (คลิ้ก)
27 เมษายน 2566 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น   (คลิ้ก)
11 เมษายน 2566 แก้ไขข้อความในวาระที่ 7 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ฉบับภาษาไทย)   (คลิ้ก)
21 มีนาคม 2566 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท   (คลิ้ก)
15 มีนาคม 2566 แจ้งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566   (คลิ้ก)