ข่าวแจ้งตลาดล่าสุด

10 สิงหาคม 2566 แจ้งการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งมีผลทำให้สิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อย   (คลิ้ก)
23 มิถุนายน 2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โครงการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงานอาคารคลังสินค้าและการติดตั้งเครื่องจักรเพื่อการผลิตเครื่องดื่ม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  (คลิ้ก)
22 พฤษภาคม 2566 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ฉบับแก้ไข)   (คลิ้ก)
18 พฤษภาคม 2566 แจ้งความคืบหน้า และแก้ไขรายละเอียดโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP)   (คลิ้ก)
10 พฤษภาคม 2566 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566   (คลิ้ก)
28 เมษายน 2566 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)   (คลิ้ก)
27 เมษายน 2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2566 อนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน   (คลิ้ก)
27 เมษายน 2566 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น   (คลิ้ก)
11 เมษายน 2566 แก้ไขข้อความในวาระที่ 7 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ฉบับภาษาไทย)   (คลิ้ก)
21 มีนาคม 2566 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท   (คลิ้ก)
15 มีนาคม 2566 แจ้งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566   (คลิ้ก)