นโยบายการจ่ายเงินปันผล

               บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในแต่ละคราว อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจะนำมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป