สร้างสรรค์สังคม

[:th]เราจะทำใ้ห้ชีวิต[:]

"เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา"

พัฒนาชุมชนของเราให้พร้อม
ที่จะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ร่วมสร้างแรงขับเคลื่อน
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน

เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเรา

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Previous
Next

โครงการ "วาน หว่าน ว่าน"

     เพราะเราเชื่อว่าชุมชนและสังคมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา และเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของธุรกิจของเรา เราจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาชุมชนของเราให้พร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

     กว่า 3 ปีแล้ว ที่เรายังคงเดินทางร่วมกับชุมชน กับ โครงการ “วาน หว่าน ว่าน” ซึ่งทางโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเริ่มจากการบริหารพื้นที่ของเกษตรกรในชุมชนโดยรอบอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียงรอบโรงงาน ให้ใช้ประโยชน์ของพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนได้อีกด้วย SAPPE เราเข้าไปช่วยส่งเสริมเรื่องหน่อพันธุ์ วิธีการปลูก การดูแล ตลอดจนการเก็บเกี่ยวให้กับสมาชิกในโครงการ และหาวิธีการพัฒนา เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้มีราคาที่เป็นธรรมกับเกษตรกรไทย และทัดเทียมกับสินค้าเกษตรระดับโลกได้

     นอกจาก โครงการวาน หว่าน ว่าน ที่เราส่งเสริมการปลูกว่านหางจระเข้ให้กับชุมชนแล้ว เรายังมีการต่อยอดการนำว่านหางจระเข้ที่เหลือจากการขายเพื่อแปรรูป มาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ ว่านหางจระเข้ ให้กับวิสาหกิจ ชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปพืชอุดมอีกด้วย กับโครงการ “ความรู้สู่ชุมชน”

   SAPPE เราเข้าไปช่วยส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจมีการผลิตเจลแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐานตลอดจนผลิตภัณฑ์สามารถออกขายสู่ท้องตลาดด้วยความมั่นใจในตัวสินค้าที่มีคุณภาพของชุมชน และในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา เจลแอลกอฮอล์นับว่ามีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมาก มีส่วนช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ ให้สามารถผ่านวิกฤติจากสถานการณ์ที่ผ่านมาได้ และยังเป็นอีกอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจได้อีกด้วย

SAPPE ช่วยกันสร้างลานเรียนรู้ BBL (Brain-Based Learning)

SAPPE เราเชื่อมาตลอดว่าการปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ ทำงาน คือความสนุกอย่างหนึ่ง เหมือนที่พวกเราทำมาตลอดดังคำกล่าวที่ว่า “เติบโตด้วยนวัตกรรม ทำด้วยความสนุก” กลายมาเป็นสิ่งที่พวกเราชาวเซ็ปเป้ ยึดถือ ดังนั้นเมื่อมีโอกาสเราจึงไม่รีรอที่จะส่งต่อความสนุกเหล่านั้นให้แก่สังคม ด้วย

     SAPPE ร่วมส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ ด้วย ลานสนามเด็กเล่น BBL (Brain-Based Learning) หรือทฤษฎีการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง เป็นแนวทางจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของสมองในเด็กแต่ละคน และแต่ละช่วงวัย ด้วยการกระตุ้นที่เหมาะสม โดยนักการศึกษาพบว่าสมองมนุษย์สามารถทำงานและพัฒนาไปพร้อมกันทั้ง 8 ด้าน ในลักษณะกระจายตัวเชื่อม เมื่อได้รับการส่งเสริมให้สมองได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ โดยเด็กในวัย 2 – 6 ปี จะเรียนรู้ผ่านการเล่น จึงเป็นที่มาของการที่พวกเราชาว SAPPE ช่วยกันสร้างลานเรียนรู้ BBL ขึ้นที่โรงเรียนบ้านทำนบ อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 

โครงการ Leader in me

     Leader in me มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ปลดปล่อยศักยภาพในตัวเอง ด้วย 7 habits เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการแสดงออก และความคิดสร้าง- สรรค์ และเมื่อสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม เราจึงได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านวิชาการ และด้านพฤติกรรม และด้วยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเราจึงมีการขยายไปยังโรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในปี 2563

เซ็ปเป้ มุ่งมั่นในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนอย่างจริงจัง

นอกจากการผลิตและดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริหารจัดการน้ำ ขยะ มลภาวะ อย่างเป็นระบบแล้ว เรายังลงทุนกว่า 45.3 ล้านบาท ติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4,263 แผง บนพื้นที่หลังคาโรงงาน 11,655.36 ตารางเมตร ซึ่งเป็นระบบ On Grid เชื่อมกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า (ไม่ใช้แบตเตอรี่) กำลังการผลิต 2,408.595 kWp.

ใน 1 ปี หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงงานเซ็ปเป้แห่งนี้ จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ สูงสุด 2,940,869 kWh ช่วยลดค่าไฟฟ้ากว่า 10,800,000บาท และที่สำคัญ ยังช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตของโรงไฟฟ้ามากถึง 1,600,000 กิโลกรัม หรือเทียบเท่ากับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ใหญ่ มากถึง 34,408 ต้น เสมือนปลูกป่าได้ 172 ไร่ต่อปี นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวเซ็ปเป้ทุกคน

เซ็ปเป้ เราร่วมกับโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน

         เซ็ปเป้เราร่วมกับโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน เพื่อร่วมกันส่งน้องพลาสติกให้ได้กลับบ้าน  เราไม่อยากให้พลาสติกเป็นตัวร้ายของสังคม จึงต้องการให้ได้กลับเข้าสู่กระบวนการ Recycle หรือ Upcycle เพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดคุณค่ามากที่สุด และยังส่งเสริมให้พวกเราชาวเซ็ปเป้เกิดการเรียนรู้ และมีส่วนช่วยกันจัดการขยะที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรา  

ในปี 2563 ที่ผ่านมา พวกเราชาวเซ็ปเป้ ร่วมกันแยกขยะพลาสติก เพื่อส่งน้อง ๆ พลาสติกให้ได้กลับบ้าน กับ "โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน" มากกว่า 4 เดือนแล้ว ซึ่งผลลัพธ์จากการแยกขยะ จะประกอบด้วยประเภทพลาสติกแข็งทั้งสิ้น 397 ขวด โดยพลาสติกประเภทขวด PET ที่พวกเราช่วยกันแยกนี้ สามารถนำเข้าสู่กระบวนการ recycle หรือ up cycle เป็นชุด PPE ได้ 22 ชุด ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 9,680 บาท