Data protection policy

หนังสือแจ้งการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการจัดเก็บไว้ก่อนที่

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ

เรียน บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

        

        บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า“บริษัท”)  ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวกับธุรกิจของท่าน (ต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะรวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามกฎหมายไทย และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  (ต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่าพ.ร.บ.ฯ”) ซึ่งมีผลบังคับใช้ใน วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นี้ บริษัทจึงได้จัดทำหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับทางบริษัทก่อนวันที่พ.ร.บ.ฯ จะมีผลบังคับใช้ 

      ตามที่บริษัทได้เก็บ รวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท ในฐานะพนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัท หรือฐานะอื่น ก่อนวันที่ พ.ร.บ.ฯ จะมีผลใช้บังคับ บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่ทางบริษัทได้ทำการจัดเก็บและใช้อยู่ก่อนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำเช่นนั้น หากบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิมที่ได้มีการจัดเก็บก่อนวันที่ พ.ร.บ.ฯ มีผลใช้บังคับ บริษัท จะแจ้งให้ท่านทราบและจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักการและวิธีการที่พ.ร.บ.ฯ กำหนด โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามประกาศความเป็นส่วนตัว

ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัท เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านมีสิทธิที่จะ เพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้กับบริษัทก่อนที่พ.ร.บ.ฯ จะมีผลบังคับใช้ โดยติดต่อบริษัทผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้ 

 

ช่องทางการติดต่อ

       รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

       ชื่อ:                          คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

       สถานที่ติดต่อ:           71 อาคาร SP Arcade ชั้น 3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

       ช่องทางการติดต่อ:    02-319-4949

    pdpa@sappe.com

        

        ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565