Data protection policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(Data Protection Policy)

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึง ข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1. ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่ และ/หรือ สถานที่ติดต่อ, เบอร์โทรศัพท์ และ Email

2. ชื่อ, รูปภาพ รวมไปถึงข้อมูลต่างบน Social Network ของท่าน 

3. ข้อมูลคุกกี้ 

 

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการใช้บริการต่างๆของเราดังนี้

        a. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับเรา

        b. จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน

        c. เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน

        d. การติดต่อซื้อขายกับเรา ผ่านช่องทางต่างๆ

2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

        a. บุคคล หรือนิติบุคคลที่เราจัดจ้างเพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเราจะได้รับข้อมูลของท่านด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้

               I. ได้รับทาง email ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ ได้รับเป็นเอกสาร]

              II. ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์

             III. ได้รับเป็นเอกสาร

             IV. ได้รับจากกการติดต่อผ่านช่องทางต่างๆของเรา

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

        1. เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อส่งสินค้า หรือบริการของเราให้แก่ท่าน

        2. เพื่อการควบคุมคุณภาพ และปรับปรุงการให้บริการของเรา เพื่อให้ท่านได้รับบริการอย่างดีที่สุด

        3. เพื่อการใหบริการ หรือการดูแลท่านหลังจากการใช้บริการ และ/หรือการซื้อสินค้าจากเรา

หมายเหตุ: 1. ท่านควรระบุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลให้ชัดเจน และรัดกุมที่สุด เพื่อเป็นการกำหนดกรอบในการประมวลผลของท่าน และเพื่อให้เจ้าของข้อมูลพิจารณาเพื่อให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลของท่าน อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ การปฏิบัติตามสัญญา (รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯ) การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการ การให้บริการหรือการดูแลลูกค้า การควบคุมคุณภาพของการให้บริการ ความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล การวิจัยและการพัฒนา การปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของ website การได้มาซึ่งกิจการ หรือ การควบรวมกิจการ หรือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาด เป็นต้น

2. หากท่านพบว่ามีความจำเป็นต้องประมวลผลด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากเดิมที่ได้รับความยินยอมไว้ท่านจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลก่อนที่จะทำการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น และท่านควรอธิบายความจำเป็น ความแตกต่าง รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ

 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

[  ] เก็บรวบรวม [เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา ซึ่งระบบดังกล่าวได้มีการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย และควบคุมการเข้าถึงของข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครอง]

 

[  ] ใช้ [เราอาจจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของทานไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น ทั้งนี้การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้จะมีขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัย และจำกัดการเข้าถึง รวมถึงจะมีการจัดเก็บข้อมูลขั้นตอนการใช้อย่างละเอียด]

 

[  ] เปิดเผย [บุคคล หน่วยงาน ภายในองค์กร ที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมี ดังนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ท่าน, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์สินค้า และ/หรือบริการขององค์กร, หน่วยงาน IT เพื่อทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้าสู่ระบบ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยง รวมถึงดูแลข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร เป็นต้น ทั้งนี้ เราอาจมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานอื่นๆอีกทั้งในองค์กร และภายนอกองค์กรอย่างไรก็ตาม เราจะทำให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างดีที่สุด] 

        เราอาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ ที่ให้บริกการเก็บข้อมูลผ่านระบบ Cloud และ/หรือ หน่วยงานอื่นๆที่เราจะใช้บริการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในภายหน้า  อย่างไรก็ตาม หน่วยงานดังกล่าวมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ (appropriate safeguards) และจะสามารถบังคับใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาตามกฎหมายที่จะบังคับใช้ได้ 

 

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

        ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

        1. ลักษณะการเก็บ [เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบบุคคลของท่านในลักษณธ Soft Copy และ/หรือ Soft File]

        2. สถานที่จัดเก็บ [เก็บไว้ในระบบ computer ของหน่วยงาน IT รวมถึง เก็บไว้บน Cloud ที่เราใช้บริการกับ Microsoft และ/หรือ Google เป็นต้น]

        3. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

        4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากสถานที่จัดเก็บ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

 

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ลำดับประเภท / รายการข้อมูลส่วนบุคคลระยะเวลาประมวลผล
1ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร email10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
2ชื่อ, รูปภาพ รวมไปถึงข้อมูลต่างบน Social Network ของท่าน1 ปี นับแต่วันที่เราจัดเก็บข้อมูล
3ข้อมูล Cookies1 ปี นับแต่วันที่เราจัดเก็บข้อมูล

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

        ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

        (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

        (2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้

        (3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

        (4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

        (5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

        (6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

        (7) สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

        ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO/เจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฎในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) หรือ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นการใช้สิทธิต่างๆ ได้ที่ [ink รายละเอียดของการใช้สิทธิ*] หรือท่านอาจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่[link ข้อมูลสำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น TDPG2.0, เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมhttp://www.mdes.go.th]

        ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตาม คำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

 

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

        ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด สินค้า การให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริกรกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ตามขั้นตอนดังนี้

        ส่ง Email แจ้งความจำนงค์มาที่ pdpa@sappe.com

 

คุกกี้ คืออะไร

        คุกกี้คือข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ของท่าน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งโดยปกติคุกกี้จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ รหัสผ่าน ไอพีแอดเดรส (IP Address) เบอร์โทรศัพท์ และคำค้นหาอื่นๆ รวมไปถึงการตั้งค่าอื่นๆของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ เป็นต้น

        คุกกี้จะช่วยให้เราทราบว่า ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร เพื่อที่เราจะสามารถพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน การให้บริการแก่ท่านให้ดียิ่งขึ้น ตรงกับความต้องการของท่าน โดยการบันทึกคุกกี้จะช่วยจดจำการตั้งค่าการใช้งานของท่าน ซึ่งจะทำให้การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในครั้งต่อไปเป็นไปอย่างรวดเร็ว สะดวก และตอบสนองความต้องการของท่านมากขึ้น

 

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?

1. คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)

2. คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Site Functionality Cookies)

3. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Site Analytical and/or Performance Cookies)

 

การจัดการ Cookies

        ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายการใช้งานคุกกี้ของเราได้โดยละเอียดผ่านนโยบายการใช้งานคุกกี้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

        นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่านได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฎใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

        เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ updateข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 21 พฤษภาคม 2565

 

ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ: 71 อาคาร SP Arcade ชั้น 3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ช่องทางการติดต่อ: 02-319-4949

pdpa@sappe.com

 

        ในกรณีที่เราหรือลูกจ้างพนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ: 71 อาคาร SP Arcade ชั้น 3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ช่องทางการติดต่อ: 02-319-4949

pdpa@sappe.com

 

        ระยะเวลาในการติดต่อ /ร้องเรียน เราจะติดต่อกลับไปยังท่านภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ท่านได้ติดต่อเข้ามา

        ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565