ข่าวสารและกิจกรรมนักลงทุน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟรวิงส์ คอนเวนชั่น บริษัทได้กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยการจัดตั้งให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคมและความปลอดภัยทุกในขั้นตอนอย่างเข้มงวด ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข