คณะกรรมการ

คุณนที อ่อนอิน

ประธานกรรมการ

คุณอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์

รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

คุณผดุงเดช อินทรลักษณ์

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

คุณสุรัตน์ ประลองศิลป์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

คุณธนา เธียรอัจฉริยะ​

กรรมการอิสระ

คุณนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล

กรรมการอิสระ

คุณอนันท์ รักอริยะพงศ์

กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานบริษัท

คุณปิยจิต รักอริยะพงศ์

กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณอานุภาพ รักอริยะพงศ์

กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ