กิจกรรมแจกสินค้าเพรียว คลอโรฟิลล์ 180 มล. และ เซ็ปเป้ บิวติดริ้งค์ 180 มล. ผ่าน FACEBOOK จำนวน 500 ท่านแรก

กิจกรรมแจกสินค้าเพรียว คลอโรฟิลล์ 180 มล. และ เซ็ปเป้ บิวติดริ้งค์ 180 มล. ผ่าน FACEBOOK จำนวน 500 ท่านแรก

กิจกรรมแจกสินค้าเพรียว คลอโรฟิลล์ 180 มล. และ เซ็ปเป้ บิวติดริ้งค์ 180 มล. ผ่าน FACEBOOK จำนวน 500 ท่านแรก

ประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อธิบายวิธีการที่ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) (ต่อไปในประกาศฉบับนี้จะเรียกว่า “เรา” หรือ “พวกเรา”) ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน ตลอดจนสิทธิต่างๆ ของท่านที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่เก็บรวบรวมจากท่าน กล่าวคือ เรามีหน้าที่ตัดสินใจว่าจะเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านอย่างไร ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจะต้องแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้

ประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้ระหว่างท่าน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “อยากให้คนไทยมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี” ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 กับ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หากท่านตกลงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้ว การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคลของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บ และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

            เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกระบวนการรวบรวมข้อมูล และความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าของเรา ด้วยเหตุผลบางประการด้วยกัน เช่น

 • เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ
 • เพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการติดต่อ
 • เพื่อใช้สำหรับการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าของเรา

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จากท่าน ตามเหตุผลทางกฎหมาย ซึ่งต่อไปในประกาศฉบับนี้จะเรียกว่า (“ฐานทางกฎหมาย”) ที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับในประเทศไทย ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง

ข้อมูลส่วนบบุคลฐานทางกฎหมาย
ข้อมูลระบุตัวตน

 

ชื่อ นามสกุล

เพื่อดำเนินการก่อนเข้าทำสัญญาและ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ข้อมูลสำหรับติดต่อ

 

ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล

เพื่อดำเนินการก่อนเข้าทำสัญญาและ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

            รายละเอียดตามกิจกรรม เราจะส่งมอบสินค้าให้กับท่านที่ได้ลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดจำนวน 500 ท่านแรกที่ร่วมลงทะเบียนกับเราในระยะเวลากิจกรรม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนท่านตกลงที่จะให้เราติดต่อไปยังท่านเพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าของเราที่ท่านได้รับ

หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นแก่เรา เราอาจไม่มีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการประเมินคุณสมบัติของท่านสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

            เราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลอื่นใด เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่เราเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสำหรับการขอความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าของเราเท่านั้น

ระยะเวลาการเก็บรวบรวม

            เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเกินความจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในประกาศฉบับนี้ อย่างไรก็ดี เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

เมื่อครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในวรรคแรก เราจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบของเราในทันที

สิทธิของท่าน

            ท่านมีสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดต่อไปนี้ ในการใช้สิทธิข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดที่จะได้แจ้งต่อไป

 • สิทธิในการเข้าถึง ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูล และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรา หากมีข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราได้รับมาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน ท่านสามารถขอให้เราเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อท่านได้
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเราในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ และมีสิทธิขอให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมรายอื่น แต่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมมาจากแหล่งอื่น หรือได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล จะไม่สามารถโอนย้ายได้ ในกรณีดังกล่าวเราจะจำกัดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเมื่อไม่มีความจำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ทีได้แจ้งไว้อีกต่อไป
 • สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี
 • สิทธิในการลบ ท่านมีสิทธิขอให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี เช่น
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น
 • สิทธิในการระงับการใช้ ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี เช่น
  • ระหว่างที่เรากำลังพิจารณาคำขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูล หรือคำขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกลบ หรือทำลาย แต่ท่านขอให้เราเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ และขอให้ระงับการใช้แทน หรือ
  • เมื่อหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อประมวลอีกต่อไป แต่เราไม่สามารถลบข้อมูลดังกล่าวได้ เนื่องจากท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เป็นต้น
 • สิทธิในการแก้ไข เรามีหน้าที่ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้น ท่านจึงมีสิทธิร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
 • สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หากเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม ท่านรับทราบว่า การใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจจะพิจารณาการดำเนินการใดๆ สำหรับสินค้าที่เราส่งไปให้แก่ท่าน เช่น การคิดค่าสินค้า เป็นต้น

เกี่ยวกับประกาศฉบับนี้

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราวให้สอดคล้องกับลักษณะการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของเรา นอกจากนี้เราอาจต้องแก้ไขเนื้อหาของประกาศนี้ในสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ในบางกรณีเราอาจมีประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากประกาศฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงลักษณะการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยช้อมูลเฉพาะเป็นกรณีไป

การปรับปรุงแก้ไขประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยจะระบุวันที่ผลใช้บังคับไว้ที่ส่วนหัวของประกาศเพื่อให้ทราบ

ช่องทางการติดต่อเรา

            หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของเรา กรุณาติดต่อ ทีมงาน PDPA ของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ที่อีเมล pdpa.team@sappe.com หรือตามที่อยู่ด้านล่าง

ทีมงาน PDPA
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
71 ชั้น 3 อาคาร SP Arcade
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กฏกติกาและเงื่อนไขต่าง ๆ
 1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับชุด Gift Set สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และอยู่ในลำดับ 500 คนแรกเท่านั้น
 2. ชุด Gift Set ที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับต่อท่าน ประกอบด้วย เพรียว คลอโรฟิลล์ ขนาด 180 มล. จำนวน 3 ขวด และ เซ็ปเป้ บิวติดริ้งค์ ขนาด 180 มล. จำนวน 3 ขวด มูลค่ารวม 90 บาทต่อชุด
 3. ผู้มีสิทธิ์ได้รับ ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับชุด Gift Set ผ่านทาง Facebook เพรียว คอฟฟี่ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 .  *หากมีการเปลี่ยนแปลงทางบริษัท ฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง*
 5. ของรางวัลทั้งหมดจะถูกจัดส่งจากทางบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563
  *วันจัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับสถานการณ์เชื้อไวรัส Covid-19 หากมีการเปลี่ยนแปลงทางบริษัท ฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง*
 6. ชุด Gift Set ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 7. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้มีสิทธิ์รับชุด Gift Set 1 ท่าน ต่อ 1 ชุดเท่านั้น
 8. หากตรวจสอบพบว่ามีการใช้ซ้ำจะนับสิทธิ์จากการลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
 9. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม กติกา ของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า